За дома,Икони, покровителства, празници,молитви

МОЛИТВИ ЗА ЗДРАВЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ

Молитвите за здраве, молитва за излекуване на болни, молитва за физическо и духовно здраве!
Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.

Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!
От любов към човеците Ти слезе на земята, за да спасиш погиващите.
Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ,
възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.
Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.
Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе
и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето, което Ти даром ми даваше.
Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.
Но Ти не ми зачитай неразумието.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката,
а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.
Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,
повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и във вечността.
Амин!

Молитва за болен

1.МОЛИТВА ЗА ЛЕКУВАНЕ

Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.
Амин!
 2.МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля.
Амин!
 3.МОЛИТВА, КОГАТО СЕ РАЗБОЛЕЕТЕ

Не бива да се страхувате, ако се разболеете. Сложете ръцете си на болното място и кажете:

Това е Живот вечен – да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.
Това е Живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината.
Това е Живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Които царува навсякъде.
Амин!

4.МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БЛИЖНИЯ

Господи на силите, Ти си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим. Направил си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават в името Ти.
Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (сестра) . . . (произнася се името), дай внимание на страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато си казал: “Въззови към Мен и ще ти оттоворя, защото Аз Господ Бог Твой съм, Който подкрепя десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!”
И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (й) от обилната Си милост!
Амин!
 5.МОЛИТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИ

Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 ч. преди обяд, като се произнася и личното име на болния.
Всеприсъствуващи Всеблаги Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде ТВоето изцеление чрез нас – Твоите слуги, за слава на името Ти. Благодарим Ти, че си ни послушал. Ти си само наш Господ и, освен Тебе, другиго нямаме. Ти си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото – за работа полезна. Нека този наш брат (сестра) . . . (произнася се името), които (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в проявлението на Твоята Любов, Благост и Сила.
Амин!
 

6.МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ НА БЛИЖНИЯ

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чеда, събрани днес в името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.

Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (сестра) . . . (произнася се името), който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, който Ти съхраняваш за Твоите избрани.
Велики Господи, нека още сега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).
Господи, благодарим Ти, че си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.

Амин!

7.МОЛИТВА ПРИ БОЛНИ – ДУХЪТ СВЯТИЙ

Ако е някой в Христа, той е създание ново.
И ще дойдат над теб всички тези благословения и ще починат.
Аз ще те изцеля. Едно тяло и един Дух!
Аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен!
Боже, бъди милостив към мене, грешния. Изцели душата ми и помилвай ме.
Молете се един за други, за да изцелеете!
Молбата, която е с вяра, ще избави страдующия . . . (произнася се името).

Амин.!

8.МОЛИТВА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА БОЛЕН ЧОВЕК

“Господи Иисусе Христе, Спасителю наш!

От любов към човеците Ти слезе на Земята, за да спасиш погиващите.

Ти с милостива ръка изцери болестите и немощите на тези, които потърсиха Твоята божествена помощ,

възвърна здравето им, недъзите им премахна и им дари живот.

Преголямо е Твоето човеколюбие, всемилосърдний наш Господи.Затова и аз обръщам сърцето си към Тебе

и със смирение Те моля да ми помогнеш и да ми възвърнеш здравето.

Зная, Господи, че не всякога ти бях признателна и благодарна за здравето, което Ти даром ми даваше.

Често те забравях и към Твоя дар бях небрежна.

Но Ти не ми зачитай неразумието.

Умножи Твоята благост и не по заслуга, а по милост ме дигни от леглото на страданието и на мъката,

а аз през всичките дни на живота си ще прославям Твоята чудна сила и ще изпълнявам Твоя свят закон.

Помогни ми да изтърпя болките, които изпитвам, смили се над моята немощ, не допускай сърцето ми да се огорчи, или душата ми да се смути и да възроптае.

Дойди, Господи, при мене, угаси огъня, който ме мъчи,

повдигни ме, за да тръгна подире Ти и да бъда жив сега и во веки веков.

АМИН!

Молитва за изцеление

1.Молитва за лекуване

Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.
Амин!
 2.Молитва за изцеление

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля.
Амин!
 3.Молитва, когато заболеете

Не бива да се страхувате, ако се разболеете. Сложете ръцете си на болното място и кажете:

Това е Живот вечен – да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.
Това е Живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината.
Това е Живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Които царува навсякъде.
Амин!

4.Молитва за изцеление на ближния

Господи на силите, Ти си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим. Направил си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават в името Ти.
Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (сестра) . . . (произнася се името), дай внимание на страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато си казал: “Въззови към Мен и ще ти оттоворя, защото Аз Господ Бог Твой съм, Който подкрепя десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!”
И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (й) от обилната Си милост!
Ами!
 5.Молитва за лечение и изцеление на болни 

Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 ч. преди обяд, като се произнася и личното име на болния.
Всеприсъствуващи Всеблаги Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде ТВоето изцеление чрез нас – Твоите слуги, за слава на името Ти. Благодарим Ти, че си ни послушал. Ти си само наш Господ и, освен Тебе, другиго нямаме. Ти си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото – за работа полезна. Нека този наш брат (сестра) . . . (произнася се името), които (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в проявлението на Твоята Любов, Благост и Сила.
Амин!

6.Молитва за здравен на ближния

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чеда, събрани днес в името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.
Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (сестра) . . . (произнася се името), който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, който Ти съхраняваш за Твоите избрани.
Велики Господи, нека още сега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).
Господи, благодарим Ти, че си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.
Амин!
 7.Молитва при болни – Духът Святий

Ако е някой в Христа, той е създание ново.
И ще дойдат над теб всички тези благословения и ще починат.
Аз ще те изцеля. Едно тяло и един Дух!
Аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен!
Боже, бъди милостив към мене, грешния. Изцели душата ми и помилвай ме.
Молете се един за други, за да изцелеете!
Молбата, която е с вяра, ще избави страдующия . . . (произнася се името).
Амин! 

Молитви на родители за болното им дете

1.Молитва към Господа Иисуса Христа

Премилосърдни Спасителю!
С Твоята божествена сила Ти възкреси дъщерята на Иаира, 
Сина на вдовицата в град Наин и четиридневния Лазар. 
Неизповедима е Твоята сила, 
защото Ти си Животът 
и живот всекиму даряваш по великата Си милост.

Към Тебе пристъпиха с вяра множество болни и немощни, 

и Ти на всички възвърна здравето и обнови живота, 

за да славят чудното Твое благоволение и безпределната Ти благост.

В Твое име, Господи, стават безброй изцерения, 
защото Ти снизходително пращаш сили отгоре, 
утвърждаваш разслабените връзки на естеството, 
възвръщаш телесното здраве и въздигаш от одъра на болестта и страданието.

Твоята милост се излива щедро върху тези, които вярват в Тебе 
и с упование се предоставят на Твоята божествена сила. 
В Твое име, Господи, стават безброй изцерения, 
защото Ти снизходително пращаш сили отгоре, 
утвърждаваш разслабените връзки на естеството, 
възвръщаш телесното здраве и въздигаш от одъра на болестта и страданието.
Твоята милост се излива щедро върху тези, които вярват в Тебе 
и с упование се предоставят на Твоята божествена сила.

Ето сега и аз се присъединявам към множеството, 
което през всички векове с вяра и надежда е пристъпвало към Тебе,
и Те моля, благий Церителю, 
наклони добросърдечно слуха Си към гласа на моето натъжено и много наскърбено сърце 
и прати сила на моето болно дете, 
за да издържи пристъпите на болестта, 
като му дадеш здраве и го дигнеш от тежкото страдание.

Пощади и нас, които страдаме, 
обърни в радост сегашните мъки, 
и изтрий сълзите, които проливаме.

Вярвам Господи, в Твоето могъщество 
и всецяло предоставям надеждата си на Твоето човеколюбие. 
Усили моята вяра и стори милост по благоволение, 
за да бъде отново здраво детето ми.

На Тебе, преблаг Иисусе, го предавам за помощ сега и всякога, 
за да служи на Твоята света воля 
и да слави Твоето пресвето и спасително име, 
заедно с всички нас, които се покланяме на Тебе, 
на безначалния Твой Отец и на пресветия, благия и животворящ Твой Дух.

Амин!

2.Молитва към пресвета Богородица

Милостива Майко, пресвета Богородице!
Смили се над нас грешните 
и стани застъпница пред Твоя възлюбен Син и наш Бог за болното ни дете. 
Ние ти се молим и падаме пред тебе, о, измъчена като нас, Божия Майко! 
Смили се над нашата немощ и над мъките на детето ни.
Коленичим пред тебе, Майко на милосърдието: смили се над нас!

Измоли от твоя Син Христа Бога здраве за болното ни дете. 
Защото, ако то би могло да говори и да се движи, само би паднало пред нозете на Господа Спасителя, Който благословил децата и казал:
“Оставете децата да дохождат при Мене”.

О, Майко на майките и на всички християни!
Ти, чието сърце бе пронизано с меча на скръбта, 
уталожи нашата скръб! 
Успокой ума ни и милостиво измоли мир, здраве и спасение за целия наш дом, 
та благодарно да славим тебе, пречиста Богородице, и твоя преблаг Син до веки-веков!

Амин!

Може да ви хареса ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *